Witchpromotion

logo

Om sekten Jehovas Vidner

!! Siden her er ikke skrevet i had til sekten Jehovas Vidner, men for at hjælpe de mange, der forlader sekten, ofte med store psykiske problemer. !! Det er en kort beskrivelse af den hjælp, man kan få, hvis man har forladt, eller vil forlade Jehovas Vidner, i Danmark kalder vi os X-JV måske X-Jehovas Vidner eller tidligere Jehovas Vidner. I Danmark er der dannet en forening af Tidligere Jehovas Vidner, hedder Støttegruppen for Tidligere Jehovas Vidner. Link: https://xjv.dk/ Det tager normalt mange år, at forlade en overbevisning som Jehovas Vidner, for mit eget vedkommende 20 år. inden jeg var helt fri for angst, Det går normalt mange år før folk der forlader sekten tør tale med, eller læse om Tidligere Jehovas Vidner, det skyldes den måde Jehovas Vidner indoktrinere deres medlem, selv børn, søskende og Bedsteforældre må ikke se deres familie, forældre må ikke se, eller tale med deres børn før de er vendt tilbage til sekten. En del udstødte begår selvmord. Over hele verden dannes der i disse år foreninger af folk der vil hjælpe disse mennesker. Sekten har en høj rate af pædofili, de går ikke ind for pædofili, men de har en 2-3 vidners regel, det vil sige: at en barn der anklager en voksen for pædofili eller lignende, selv risikerer, at blive udstødt, da der jo aldrig er vidner i de sager, officiel må man gå til politiet, men det bliver frarådet, da det vil kaste smuds på Jehovas organisation på jorden. Der for køres der en del retssager imod Jehovas Vidner, bl.a. i Australien tabte Jehovas Vidner 87 retssager indenfor de sidste 2-3 år. Og skal betale store erstatninger til de skadelidtes, derfor bliver der sat en del rigssale og stævnehaller til salg i den vestlige verden. Jehovas Vidner har udråbt Corona krisen som de sidste dage, af de allersidste dage, af de allersidste dage. Ingen årstal som de tidligere har gjort f.eks 1975 skulle være Harmagedon (Guds krig.) ende på verden. Men også 1954 var udråbt som enden og flere andre årstal 1934-1914-1989. Jorden er her dog inu. Man må vel godt begynde at kalde sekten for en falsk profet for at blive i deres sprogbrug? Bor du i Danmark eller et andet land, og har brug for hjælp!! er du velkommen til at skrive til os, send os en mail, https://xjv.dk/

About the sect Jehovah's Witnesses

!! The page here is not written in hatred of the sect Jehovah's Witnesses, but to help the many who leave the sect, often with major mental health problems.!! It is a brief description of the help you can get if you have left or want to leave Jehovah's Witnesses, in Denmark we call ourselves X-JV maybe X-Jehovah's Witnesses or former Jehovah's Witnesses. In Denmark, an association of Former Jehovah's Witnesses has been formed, is called the Support Group of Former Jehovah's Witnesses. Link: https://xjv.dk/ It usually takes many years to leave a conviction as Jehovah's Witnesses, for my part 20 years before I was completely free of anxiety, it usually goes many years before people leaving the sect dare to talk to, or read about former Jehovah's Witnesses, this is due to the way Jehovah's Witnesses indoctrinate their member, even children, siblings and grandparents are not allowed to see their family, parents are not allowed to see or talk to their children until they have returned to the sect. A lot of outcasts commit suicide. Associations of people who want to help these people are being formed. The sect has a high rate of pedophilia, they are not in favor of pedophilia, but they have a 2-3 witness rule, that is: that a child who accuses an adult of pedophilia or the like, even risks being ostracized, since there are never witnesses in the cases, officially one must go to the police, but it is discouraged, as it will throw dirt on Jehovah's Organization on earth. A number of trials are being carried out against Jehovah's Witnesses, including in Australia, Jehovah’s witnesses lost 87 trials in the last 2-3 years. And must pay large damages to the injured, therefore sales and competition halls are being put up for sale in the Western world Jehovah's Witnesses have touted the Corona crisis as the last days of the very last days. No year like they have previously done e.g. 1975 was supposed to be Harmagedon (God's war.) end of the world. But also 1954 was touted as the end and several other years 1934-1914-1889. The earth is here though yet. Surely one can begin to call the sect a false prophet in order to stay in their language. Do you live in Denmark or another country and need help!! Feel free to write to us, send us an email,https://xjv.dk/